About Us

 • Beyond Technology and Design จัดตั้งขึ้นในปี 2551 จากการรวมกลุ่มกันระหว่างสถาปนิกและวิศวกร ผู้มีใจรักในเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบ ด้วยความคิดที่จะนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อช่วยนำความคิดการออกแบบจาก "แนวคิดสู่ความจริง" และสามารถส่งมอบงานบริการทางวิชาชีพให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรามั่นใจว่าการใช้เทคโนโลยีที่ดี จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้การทำงานสามารถก้าวข้ามอุปสรรค และข้อจำกัดด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม อีกทั้งยังช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี สมกับคำว่า "Beyond Expectation"
 • วิสัยทัศน์:
  เป็น ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ออกแบบและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าชาวไทย และต่างประเทศ มีความมุ่งมั่นเพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ในการให้บริการทางวิชาชีพ ไปสู่สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ ที่อยู่ในประเทศไทย

  พันธกิจ:
  อุทิศ ตนในการให้บริการ และมอบประสบการณ์การใช้งานซอฟต์แวร์ เพื่อสร้างมูลค่าที่เหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้า ในราคาสมเหตุสมผล คุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล

  เป้าหมาย:
  • สื่อสาร และให้ข้อมูลซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบล่าสุดกับสถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ
  • สร้างผลตอบแทน ที่ดีต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม
  • แบ่งปัน สิ่งดีดีให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม
 • BTECH Org Chart